Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1) tzw. RODO informuję Panią/Pana, o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 8. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod.sanepid@piotrkowtryb.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu rozpatrzenia wniosku,
4) posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) odbiorcami danych osobowych, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane mogą być uprawnione podmioty na podstawie odrębnych przepisów a także na rzecz podmiotów z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora( kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, audytor zewnętrzny)
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt, Archiwum Zakładowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. tj. 10 lat

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:al. 3-go Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
Informację opublikował:Bartłomiej Głowacki
Data publikacji:26.06.2019 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartłomiej Głowacki
Data aktualizacji:16.02.2021 14:42