SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Zastępcę Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, bądź Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, we wtorki w godz. 1500 – 1600.

Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1505.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej,
 • telegraficznie,
 • za pomocą dalekopisu,
 • telefaxem,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski musza zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • adres wnoszącego.

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Natomiast skargi i wnioski na działalność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy składać do Głównego Inspektora Sanitarnego na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa

Terminy załatwiania skarg i wniosków
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Oddział Organizacyjno- Prawny.

Skargi i wnioski w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r.  Nr 5, poz. 46).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Wodna 40
Informację opublikował:Edyta Skłodowska-Głuszcz
Data publikacji:09.10.2007 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.10.2007
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:03.12.2020 11:01