Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Zastępcę Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, bądź Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, we wtorki w godz. 15:00-16:00.

Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

-pisemnej,

-telegraficznie,

-za pomocą dalekopisu,

-telefaxem,

-pocztą elektroniczną,

-ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski musza zawierać:

-imię i nazwisko wnoszącego,

-adres wnoszącego.

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Natomiast skargi i wnioski na działalność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy składać do Głównego Inspektora Sanitarnego na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy:

  1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Oddział Organizacyjno- Prawny.

Skargi i wnioski w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.  Nr 5, poz. 46).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Edyta Skłodowska-Głuszcz
Data publikacji:09.10.2007 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.10.2007
Informację aktualizował:Jarosław Rżewski
Data aktualizacji:10.03.2018 11:27