wersja do wydruku Tomasz Mizak 23.10.2007 11:03

przedmiot działalności i kompetencje

Zadania wykonywane w zakresie działania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

a) opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,

b) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) opiniowanie projektów planów remediacji oraz warunków przeprowadzania działań naprawczych,

d) opiniowanie projektów gminnych  programów rewitalizacji,

e) opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami,

f) uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa dotyczących utworzenia strefy przemysłowej,

g) wyrażanie zgody na wprowadzenie nowych technologii,

h) uzgadnianie dokumentacji projektowej zgodnie z odrębnymi przepisami,

i) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,

j) wyrażanie zgody lub wydanie opinii w zakresie odstępstw dotyczących:
  • wysokości pomieszczeń,
  • oświetlenia wyłącznie światłem elektrycznym stałych stanowisk pracy,
  • zagłębienia pomieszczeń poniżej otaczającego terenu,
  • odległości usytuowania zbiorników bezodpływowych od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynów produktów spożywczych i granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego,
  • odległości usytuowania pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych w stosunku do okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i od granicy sąsiedniej działki,
  • wymagań dla zakładów anatomii patalogicznej, prosektur i pracowni histopatologicznych i histochemicznych,
k) uzgadnianie wskazań ekspertyz technicznych dotyczących sposobu spełnienia wymagań warunków technicznych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części,

l) opiniowanie wskazań ekspertyzy technicznej dot. określania odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50m3 od budynków,

m) uzgadnianie wskazań ekspertyz technicznych dotyczących sposobu spełnienia wymagań warunków technicznych i usytuowania budowli rolniczych w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy ich nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania,

n) kontrola działalności rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych i rozstrzyganie sporów w sprawach dokonanych uzgodnień w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,

o) wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Wrona
Data na dokumencie:08.10.2007
Informację aktualizował:Jarosław Rżewski
Data aktualizacji:11.10.2017 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż