Zadania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 1. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
 2. Opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa dotyczących utworzenia strefy przemysłowej.
 5. Wyrażanie zgody na wprowadzenie nowych technologii.
 6. Uzgadnianie dokumentacji projektowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.
 8. Opiniowanie pod względem wymagań sanitarnych w zakresie dopuszczenia statku do eksploatacji.
 9. Wyrażanie zgody lub wydawanie opinii w zakresie odstępstw dotyczących:
 • wysokości pomieszczeń,
 • oświetlenia wyłącznie światłem elektrycznym stałych stanowisk pracy,
 • zagłębienia pomieszczeń poniżej otaczającego terenu,
 • usytuowania zbiorników bezodpływowych w stosunku do okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynów produktów spożywczych i granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
 • usytuowania pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych w stosunku do okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od granicy działki budowlanej oraz od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży i miejsc rekreacyjnych,
 • odległości położenia gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków oraz położenia urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania,
 • wymagań dla zakładów anatomii patologicznej, prosektoriów i pracowni histopatologicznych i histochemicznych.
 1. Uzgadnianie wskazań ekspertyz technicznych, o których mowa w przepisach wykonawczych ustawy Prawo budowlane, dotyczących sposobu spełnienia wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz budowle rolnicze i ich usytuowanie w sposób inny niż podany w w/w przepisach.
 2. Opiniowanie wskazań ekspertyzy technicznej, dotyczącej określania odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków.
 3. Kontrola działalności rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych i rozstrzyganie sporów w sprawach dokonanych uzgodnień w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 4. Opiniowanie projektów planów remediacji oraz warunków przeprowadzania działań naprawczych.
 5. Opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji.
 6. Wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 7. Opiniowanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Podmiot udostępniający informację:ul.Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Wrona
Data na dokumencie:08.10.2007
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:01.12.2020 12:59