Zadania Oddziału Higieny Radiacyjnej

 1. W zakresie nadzoru zapobiegawczego:
 • opiniowanie projektów ochrony radiologicznej pracowni rentgenowskich, szkiców usytuowania aparatury rentgenowskiej oraz dokonywanie wizji lokalnych pracowni  i opiniowanie dokumentacji celem wydawania zezwoleń na uruchomienie i stosowanie aparatury rentgenowskiej w celach medycznych,
 • opiniowanie wniosków w sprawie lokalizacji i uruchamiania urządzeń będących źródłami elektromagnetycznego niejonizującego promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska.
 1. W zakresie nadzoru bieżącego:
 • nadzór nad stanem ochrony przed promieniowaniem jonizującym i warunkami higieniczno-sanitarnymi w medycznych pracowniach rentgenowskich,
 • kontrola aparatury rentgenowskiej stosowanej w celach medycznych,
 • ocena skuteczności osłon stałych w pracowniach rtg,
 • nadzór nad warunkami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
  w celach medycznych oraz kontrola wymagań systemów zapewnienia jakości
  w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i radioterapii,
 • współpraca z organami dozoru jądrowego w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych stosujących izotopowe źródła promieniowania jonizującego
  w celach medycznych oraz stosujących otwarte źródła promieniotwórcze w terenie zgodnie z porozumieniem zawartym przez Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej,
 • nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków higienicznych w zakładach stosujących urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne w zakresie 0–300 GHz,
 • weryfikacja poprawności i oznakowania zasięgu stref ochronnych przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie 0–300 GHz,
 • poświadczanie certyfikatów eksportowych w zakresie skażeń promieniotwórczych,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na stosowaniu aparatury rentgenowskiej do celów medycznych oraz uruchamianiu pracowni stosującej taką aparaturę,
 • wydawanie w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim ds. rentgenodiagnostyki zgody na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej,
 • nadzór w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta
 1. Realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności przedmiotowego Oddziału:
 • ewidencjonowanie wydanych zezwoleń na uruchamianie pracowni i aparatów rtg, zgód na świadczenia medyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, użytkowników źródeł promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych oraz ilości i rodzajów źródeł,
 • prowadzenie bazy urządzeń radiologicznych,
 • uczestnictwo w akcjach likwidacji i usuwania skutków zdarzeń radiacyjnych
  o zasięgu wojewódzkim kierowanych przez Wojewodę Łódzkiego,
 • współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie postępowania medycznego z osobami napromieniowanymi lub skażonymi w wyniku zdarzeń radiacyjnych,
 • wyjaśnianie przyczyn i okoliczności przekroczeń limitów dawek przy współpracy z Zakładem Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz innymi jednostkami prowadzącymi pomiary dawek indywidualnych,
 • przeprowadzanie wywiadów i ocena stopnia narażenia pracowników zatrudnionych w kontakcie z promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi, u których stwierdzono zmiany chorobowe w ramach współpracy z Poradnią Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz nadzór nad przestrzeganiem zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni,
 • współpraca z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w sprawie przeprowadzenia pomiarów, w zakładach stosujących źródła pól elektromagnetycznych,
 • realizacja innych zadań wynikłych z postanowień porozumienia zawartego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej,
 • współpraca z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Zakładem Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii Państwowego Zakładu Higieny, Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz innymi instytucjami takimi jak: Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Służba Ochrony Środowiska

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oddział Higieny Radiacyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul.Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Majczak
Data na dokumencie:10.10.2007
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:01.12.2020 12:53