Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie:

                                                           Ewa Żóraw

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017. 1261, z późn. zm.) oraz z przepisów odrębnych dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do zadań i zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy między innymi:

     Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

    a) higieny środowiska,

   b) higieny w zakładach pracy,

   c) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, szkołach wyższych oraz  w ośrodkach wypoczynku,

   d) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
e)higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym na terenie Powiatu jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

 Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

 1. wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
  a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  d) obiektów będących w trakcie budowy,

 2. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,

 3. żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,

 4. pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

     Państwowy inspektor sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

    Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

    W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

    Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

    Z wyżej wymienionych powodów  państwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub chowu zwierząt.

    Państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
    Państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a w szczególności:

1.      Reprezentuje Stację na zewnątrz,

2.      Podpisuje decyzje administracyjne a także pisma w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji odrębnymi przepisami.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy i Osoby Sprawujące Funkcje
Podmiot udostępniający informację:odna 40
Informację opublikował:Zbigniew Promiński
Data publikacji:26.03.2006 16:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:28.05.2018
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:28.05.2018 11:24