SKARGI   I  WNIOSKI

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach w każdy wtorek w godz. 1200 – 1400.

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1505.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej,

- telefonicznie ( pod numerem 0-42-215-27-76)

- faxem ( pod numerem 0-42-215-27-76)

- pocztą elektroniczną (na adres: pssepabianice@pis.lodz.pl)

- ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego, oraz jego adres.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także publicznym.

Do wniesienia skargi i wniosku innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na adres:

                        Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

                        ul. Wodna 40

                        90-046 Łódź

Termin załatwiania skarg i wniosków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach załatwia skargi ( wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga ( wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy:

- skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu

   uproszczonym

- skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach może podtrzymać swoje stanowisko,

- wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach ewidencjonowane są w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Radcę Prawnego stacji.

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi ( wniosku).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5 , poz.46)
  3. Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 27 grudnia 2007 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
Informację opublikował:Maria Frakowska
Data publikacji:07.11.2007 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Frakowska
Data na dokumencie:07.11.2007
Informację aktualizował:Tomasz Mizak
Data aktualizacji:16.11.2007 13:08