Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałki w godz. 8:00-10:00.

Przyjmowanie skarg i wniosków należy do pracownika administracji i obsługi.

Skargi i wnioski przyjmowane są w formie:

- pisemnej,

- telegraficznej,

- za pomocą dalekopisu,

- telefaksu,

- poczty elektronicznej

- ustnie do protokołu.

Protokół przyjęcia ustnej skargi lub wniosku zawiera:

- datę przyjęcia skargi lub wniosku,

- imię i nazwisko (nazwę),

- adres zgłaszającego,

- zwięzły opis treści sprawy,

- podpisy wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie.

Na żądanie wnoszącego przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Anonimy – skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie rozpoznaje się.

Jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku odpis skargi lub wniosku przesyła do właściwego organu
w ciągu 7 dni i zawiadamia o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski nie rozpoznaje się, jeżeli wnoszący nie uzupełni bądź nie usunie braków
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, w sprawie należy zebrać niezbędne materiały.

Skargę lub wniosek załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek zostały załatwione, podpis z podaniem imienia nazwiska i stanowiska służbowego. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjmowanie skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:09.11.2007 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:30.05.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:09.11.2007 14:06