Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie w piątki w godz. 9:00-13:00,

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

-pisemnej,

-telegraficznie,

-za pomocą dalekopisu,

-telefaxem,

-pocztą elektroniczną,

-ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski musza zawierać:

-imię i nazwisko wnoszącego,

-adres wnoszącego.

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na adres:

 

                                               Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

                                                                      ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

                  

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy:

  1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie może podtrzymać swoje stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym w Sekretariacie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie.

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267 ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz.702.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r.  Nr 5, poz. 46)
  3. Zarządzenie Nr 7/04 z dnia 17 grudnia 2004r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieruszowie w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieruszowie, zmienione zarządzeniem Nr 6/07 z dnia 22 maja 2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:13.11.2007 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:13.11.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:17.09.2015 11:04