Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie jako jednostka organizacyjna stanowiąca aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, będącego organem I instancji realizuje zadania, do których w szczególności należy:

- prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
- wykonywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
- opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
- przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym,
- inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
- opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności powiatowej stacji,
- prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,           - sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:
    * uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    * uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
    * uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
- sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrolę przestrzegania przepisów  
  określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących:
    * higieny środowiska, a w szczególności wody do picia i czystości powietrza,
    * stanu higienicznego zakładów pracy, instytucji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej   oraz osobowego transportu kolejowego i drogowego,
    * warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
    * warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, 
    * warunków zdrowotnych środowiska pracy,
    * higieny warunków nauczania, wychowania i wypoczynku,
- prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
    w tym:
    * rejestrowanie chorób zakaźnych,
    * dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego powiatu,
    * wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia,
- inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz
  promocji zdrowia. 

Pracownicy komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie realizują powierzone im zadania na podstawie upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie.


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:14.11.2007 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:14.11.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:14.11.2007 11:28