Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Ekonomiczno-

Administracyjnym  należy: 

         1)  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych, Kadrowych,  

              Gospodarczych oraz Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych:

                 a)   obsługa sekretariatu Powiatowej Stacji,

           b)   obsługa urządzeń biurowych,

                 c)   sporządzanie, przyjmowanie, wysyłanie korespondencji,

                 d)   prowadzenie spraw osobowych,

           e)   prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze 

           stosunkiem pracy,

           f)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych 

                pracowników Powiatowej Stacji, prowadzenie rejestru       

                pism    przychodzących    i    wychodzących oraz nadzór nad  pieczęciami,

           g)   prowadzenie rejestru upoważnień do karania mandatowego i upoważnień do 

                 kontroli,

           h)   prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Powiatowej Stacji,

           i)   prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami ludności,

           j)   prowadzenie obsługi kasowej w tym: ewidencja postępowania 

                mandatowego, rozliczanie mandatów i wysyłanie zbiorczych rozliczeń 

                mandatów do Urzędu Wojewódzkiego,

           k)  bieżące informowanie głównego księgowego o stwierdzonych 

                nieprawidłowościach, związanych z obsługą kasy,

           l)  ewidencja delegacji służbowych, legitymacji pracowników, upoważnień 

               do przeprowadzania kontroli i nakładania grzywien w drodze mandatu 

               karnego, druków ścisłego zarachowania,

           ł)  kierowanie samochodem służbowym PSSE w Wieruszowie,

         m)  przeprowadzanie inwentaryzacji na koniec roku sprawozdawczego,

         n)   terminowe rozliczanie się z udzielonych zaliczek pieniężnych,

         o)   prowadzenie księgi inwentarzowej,

         p)  ewidencjonowanie programów komputerowych,

         r)   wdrażanie nowych programów,

         s)   zapewnienie właściwego wykorzystania urządzeń służących informatyce,

         t)   ochrona danych osobowych w sieci informatycznej,

         u)  utrzymanie należytego stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,

        w)  prowadzenie dokumentacji obiektów i pomieszczeń,

         y)  zabezpieczenie budynków i majątku przed kradzieżą, pożarem i innymi 

              zagrożeniami,

         z)  prowadzenie archiwum zakładowego,

       za)  prowadzenie ewidencji pozostałych środków nietrwałych w używaniu,

       zb) zadania w zakresie obrony cywilnej:

             -  zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i 

                spraw obronnych na wypadek zagrożenia lub zadań doraźnych 

                wynikających ze skutków klęsk żywiołowych i  zagrożeń środowiska,

             -  prowadzenie kancelarii tajnej oraz nadzór nad przestrzeganiem 

                obowiązujących przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i 

                służbowej,

             -  udział w szkoleniach organizowanych przez organy obrony cywilnej,

       zc)    zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych:

             - zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

             - ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

             - zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

             - kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów

               o ochronie tych  informacji,

             - okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

      - opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i 

         nadzorowanie jego realizacji,

       - opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi 

          informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie stanu 

          nadzwyczajnego,

              zd) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora;

       2)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

              a)  nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu 

                   gaśniczego i poddawaniem go terminowej konserwacji lub wymianie,

        b) dbanie o prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych i podręcznego 

             sprzętu gaśniczego,

        c)  utrzymanie w należytym porządku dróg pożarowych, ewakuacyjnych, 

             komunikacyjnych, środków alarmowania i łączności, punktów czerpania 

             wody do celów gaśniczych,

        d)  wykonywanie  zadań i obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

             zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02-09-1997 r. w sprawie   

            służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.), w 

            szczególności  poprzez:

                   -  dokonywanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i 

           zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowanie pracodawcy o 

           stwierdzonych zagrożeniach,

                   -  sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu 

           bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje 

            przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu 

            zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę 

            warunków pracy,

                   -   doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

            pracy,

                   -   udział w szkoleniach dotyczących okoliczności i przyczyn  wypadków 

            przy pracy oraz  wypadków w drodze do i z pracy,

                   -   sporządzanie stosownej dokumentacji z wypadków, stwierdzonych 

            chorób zawodowych, pomiarów czynników szkodliwych itp.,

               e)  wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora;

     3)  Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy:

              a)  sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i 

       rachunkowym oraz zgodności tych dokumentów z ustawą o zamówieniach 

       publicznych,

b)     sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i terminowa wypłata wynagrodzeń,

c)       rozliczanie delegacji służbowych,

d)       sporządzanie wymaganych przelewów bankowych,

e)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

f)         bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach,

g)       pełna obsługa w zakresie spraw finansowo-księgowych prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami,

h)       opracowywanie planów w zakresie dochodów i wydatków,

i)         racjonalna gospodarka środkami budżetowymi,

      j)    wstępna kontrola wszelkich czynności skutkujących wydatkowaniem 

            określonych środków finansowych,

      k)   prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej oraz operacji 

            finansowych,

      l)    prowadzenie prac z zakresu ubezpieczeń społecznych i rozliczeń 

            składek ZUS,

     m)   prowadzenie ewidencji środków trwałych,

             n)    prowadzenie księgowości materiałowej,

     o)    prowadzenie windykacji należności pieniężnych,

     p)    sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,

             r)    wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:30.11.2007 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:30.11.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:30.11.2007 11:15