Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym  Stanowisku Pracy 

ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, należy:

1)      uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

2)      uzgadnianie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE dokumentacji  

          projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

   a)  budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

   b)  nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich  zastosowaniem w 

        produkcji lub budownictwie;

3)      wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi     

      przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, 

      których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

      Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

4)      przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie realizacji z zakresu 

     wymagań higieniczno- sanitarnych;

5)      uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz środków   

      komunikacji  lądowej;

6)      opracowywanie sprzeciwu przeciwko uruchomieniu, wybudowanego lub  

      przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu 

      nowych technologii, dopuszczeniu do obrotu nowych  materiałów stosowanych w 

      budownictwie lub innych wyrobów, które  zagrażają zdrowiu ludzi;

7)      inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania  

      negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych,  chemicznych i biologicznych 

      na zdrowie ludzi;

8)      współdziałanie z instytucjami zainteresowanymi zagadnieniami nadzoru 

      sanitarnego;

9)      określanie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 

      i kompostowników o  pojemności powyżej 50 m3 od budynków;

10)  wykonywanie innych czynności wynikających z zadań realizowanych  przez   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Wieruszowie;

11)  opracowywanie projektów planów pracy oraz zbieranie i opracowywanie 

      materiałów statystycznych w formie sprawozdań, tabel, wykresów;

12)  przygotowywanie projektów decyzji  i wykonywania czynności w  postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:30.11.2007 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:30.11.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:30.11.2007 12:02