Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pajęcznie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05. Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pajęcznie przyjmuje w każdy wtorek w godz. 10:00 – 12:30. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia ustnego przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący sprawę oraz przyjmujący zgłoszenie. Sprawa jest ewidencjonowana i przekazana do załatwienia właściwemu merytorycznie pracownikowi. W przypadku gdy PSSE nie jest właściwa do rozpatrzenia sprawy jest ona przekazywana               wg właściwości zawiadamiając o tym zgłaszającego i wskazując właściwy organ.
Wszystkie sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 kpa i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.    W przypadku przekroczenia terminu strona jest powiadamiana zgodnie z art. 36 kpa. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowana osobę odpowiednich dokumentów. Stacja załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień. w przypadku, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy wymagane jest podjęcie odpowiednich czynności prawnych, Stacja informuje o tym obywatela i określa termin, w jakim rozstrzygnięcie nastąpi. Na żądanie strony Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pajęcznie zobowiązana jest przesyłać wydaną decyzję lub postanowienie pod wskazany adres. Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, okoliczności te wyjaśnia się oraz rozstrzyga sprawę       w czasie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas Stacja ma termin dłuższy do dwóch miesięcy na jej rozpatrzenie. Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygać sprawę       w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego         ( np jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany ) albo z przyczyn niezależnych od Stacji. Stacja o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadamia zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki   i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw
Podmiot udostępniający informację:ul. Żeromskiego 7, 98-330 Pajęczno
Informację opublikował:Sławomira Tokarska
Data publikacji:28.01.2008 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomira Tokarska
Data na dokumencie:28.01.2008
Informację aktualizował:Sławomira Tokarska
Data aktualizacji:08.05.2019 14:22