Skargi wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie we wtorki w godz. 10.00 - 12.30


Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pajęcznie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.05


Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie: pisemnej, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
Skargi muszą zawierać : imię, nazwisko i adres wnoszącego.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku przyjęcia ustnej skargi lub wniosku sporządza się protokół , który zawiera:
- datę przyjęcia skargi lub wniosku
- imię i nazwisko zgłaszającego
- adres zgłaszającego
- zwięzły opis treści sprawy
- podpisy wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie
Na żądanie wnoszącego przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na adres:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w łodzi
ul. Wodna 40
90 - 046 Łódź

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie załatwia skargi ( wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga ( wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pajęcznie są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym w sekretariacie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pajęcznie.
Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pajęcznie rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi ( wniosku).

Jeżeli Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku odpis skargi lub wniosku przesyła do właściwego organu w ciągu 7 dni i zawiadamia o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia sie skarżącego lub wnioskodawcę.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Żeromskiego 7, 98-330 Pajęczno
Informację opublikował:Sławomira Tokarska
Data publikacji:29.01.2008 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomira Tokarska
Data na dokumencie:29.01.2008
Informację aktualizował:Jarosław Rżewski
Data aktualizacji:22.05.2018 13:05