Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim we wtorki w godz. 14:00-16:00

 

telefon alarmowy (Tylko w sytuacjach kryzysowych!) : 502-237-659 (czynny od poniedziałku do piątku od godz. 15.05 do 7.30, całodobowo w soboty, niedziele i święta)

 

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

-pisemnej,

-telefaxem,

-pocztą elektroniczną,

-ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski musza zawierać:

-imię i nazwisko wnoszącego,

-adres wnoszącego.

 

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Natomiast skargi i wnioski na działalność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy składać do Głównego Inspektora Sanitarnego na adres:

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40

90-046 Łódź

 

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Tryb odwoławczy:

 

1.       Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.

2.       Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.

3.       Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekcję Administracyjno Techniczną Kadr i Szkoleń.

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r.  Nr 5, poz. 46)

 

3.      Zarządzenie Nr 6/04 z dnia 08 czerwca 2004r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SKARGI I WNIOSKI
Podmiot udostępniający informację:ul. św. Antoniego 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Informację opublikował:Łukasz Jasiński
Data publikacji:30.01.2008 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Wojdelski
Data na dokumencie:30.01.2008
Informację aktualizował:Łukasz Jasiński
Data aktualizacji:09.03.2020 10:24