Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całości służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwana dalej „Ustawą” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412).
Ustawa ta określa zakres działania państwowych inspektorów sanitarnych, którzy kierują działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie:

  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  • bieżącego nadzoru sanitarnego,
  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,
  • oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zapisy Ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli stanowiących podstawę wydawanych decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i dysponentem środków budżetowych III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu posiada Wojewoda Łódzki.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu działa na podstawie statutu wprowadzonego zarządzeniem Nr 287/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2009 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian (Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 402/2010 z dn. 24.12.2010r. i 41/2012 z dn. 2.03.2012r.) oraz opracowanego na jego podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. Podrzeczna 24, 99-400 Łowicz
Informację opublikował:Ewa Plichta-Słoniewicz
Data publikacji:31.01.2008 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Bodek
Data na dokumencie:31.01.2008
Informację aktualizował:Kamil Bodek
Data aktualizacji:15.10.2015 13:36