Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w każdy:

wtorek w godz.  12:00-14:00

czwartek w godz. 15:00-16:00

 

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej,

- telefaxem,

- pocztą elektroniczną,

- ustnie do protokołu.


 

Skargi i wnioski muszą zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- adres wnoszącego.

 

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na adres:

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40

90-046 Łódź

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

  

Tryb odwoławczy:

 

1.  Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.

2.  Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.

3.  Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez pracownika sekretariatu.

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1257 z późn. zm.).

2.  Rozpdzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r.  Nr 5, poz. 46).
Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych od osób składających skargi lub wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, adres: ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: belchatow.iod@pis.lodz.pl;

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. dokumenty będą przechowywane 25 lat;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów
Informację opublikował:Krzysztof Patrzyk
Data publikacji:31.01.2008 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Marczak
Data na dokumencie:31.01.2008
Informację aktualizował:Krzysztof Patrzyk
Data aktualizacji:10.01.2019 12:36