Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całości służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195). Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie:

  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  • bieżącego nadzoru sanitarnego,
  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,
  • oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zapisy Ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegajacy nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli oraz badań laboratoryjnych stanowiących podstawę wydawanych decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Oraganami Państwowej Inspekcji są:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

Główny Inspektor Sanitarny realizuje swoje zadania w oparciu o Główny Inspektorat Sanitarny, którym kieruje.

Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni są jednocześnie dyrektorami wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, będących podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w formie jednostki budżetowej.

Państwowi Powiatowi i Graniczni Inspektorzy Sanitarni wykonyją swoje zadania przy pomocy podległych im powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, których jednocześnie są dyrektorami.

Państwowa Inspekcja Sanitarna finansowana jest z budżetu Państwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Kutnie działa również na podstawie Statutu nadanego przez Wojewodę Łódzkiego oraz opracowanym na jego podstawie Regulaminie Organizacyjnym.

 

 


        

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
Informację opublikował:Krystyna Melka
Data publikacji:01.02.2008 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.03.2014
Informację aktualizował:Krystyna Melka
Data aktualizacji:31.03.2021 14:02