SKARGI I WNIOSKI

 Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w środy w godz. 13:00-16:00.

 Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00.

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej,

- telefonicznie (24 355 71 00),

- telefaxem (24 355 71 01),

- pocztą elektroniczną sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl

- ustnie do protokołu.

 Skargi i wnioski musza zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- adres wnoszącego.

 UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

 Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie należy kierować do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na adres:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy:

  1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Kadr.

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r.  Nr 5, poz. 46)
  3. Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 06 października 2010 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
Informację opublikował:Krystyna Melka
Data publikacji:01.02.2008 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Celina Marciszewska
Data na dokumencie:30.01.2008
Informację aktualizował:Krystyna Melka
Data aktualizacji:25.05.2023 09:54