Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:

  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1505.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej,
  • telefonicznie (pod numerem tel. +48 46 837 64 94),
  • faxem (pod numerem tel. +48 46 830 32 61),
  • pocztą elektroniczną (na adres: psse.lowicz@pis.gov.pl),
  • ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego, oraz jego adres.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także publicznym.
Do wniesienia skargi i wniosku innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na adres:

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź

Termin załatwiania skarg i wniosków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.
Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Podrzeczna 24, 99-400 Łowicz
Informację opublikował:Ewa Plichta-Słoniewicz
Data publikacji:01.02.2008 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.02.2008
Informację aktualizował:Kamil Bodek
Data aktualizacji:18.09.2015 10:14