1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 2. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 3. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o kosmetykach, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, w szczególności kontrola warunków produkcji, pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi;
 4. kontrola dokumentacji i oględziny masy towarowej, wydawanie świadectw jakości zdrowotnej, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z importu w ramach Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
 5. opracowywanie i realizacja planów pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków do badania w ramach urzędowej kontroli i monitoringu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji w/w planów;
 6. wykonywania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących środków zastępczych lub produktów, co do których zachodzi podejrzenie, że są one środkami zastępczymi oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 7. opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość w oparciu o ocenę ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności;
 8. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 9. udział w opracowywaniu ognisk zatruć pokarmowych;
 10. udział w opiniowaniu projektów budowy lub przebudowy obiektów żywieniowo – żywnościowych w zakresie spełnienia wymogów sanitarnych;
 11. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, PIORIN oraz Inspekcją Farmaceutyczną  w oparciu o zawarte porozumienia;
 12. współpraca z innymi organami kontroli (Policja, Straż Miejska, IJHARS) w zakresie poprawy stanu sanitarnego oraz z mediami;
 13. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;
 14. wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemów informowania o produktach niebezpiecznych (RASFF i RAPEX);
 15. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 16. aktualizacja bazy danych o nadzorowanych zakładach w ramach aktualnie obowiązującego systemu informatycznego;
 17. przeprowadzanie ocen jakości posiłków w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 18. stałe śledzenie stron internetowych Komisji Europejskiej oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pod kątem zmian obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz informacji o pojawiających się nowych przepisach;
 19. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:01.02.2008 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Kaczmarczyk
Data na dokumencie:29.08.2014
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:29.08.2014 13:10