w zakresie Higieny Komunalnej:

 1. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gleby i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego transportu kolejowego i drogowego,
 2. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 4. opracowywanie sprawozdań oraz ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
 5. opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość,
 6. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym,
 7. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w oparciu o zawarte porozumienie,
 8. współpraca z innymi organami kontroli (Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policja, Straż Miejska),
 9. współpraca z władzami samorządowymi oraz mediami,
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji,
 11. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

w zakresie Higieny Pracy:

 1. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy w zakładach pracy poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących: utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych, przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa,
 2. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów  dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 3. prowadzenie postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej,
 4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących środków zastępczych lub produktów, co do których zachodzi podejrzenie, że są one  środkami zastępczymi oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym,
 5. opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość,
 6. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów,
 7. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w oparciu o zawarte porozumienie,
 8. współpraca z innymi organami kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policja, Straż Miejska),
 9. współpraca z władzami samorządowymi oraz mediami,
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji,
 11. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

 1. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących: higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania,
 2. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 3. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym,
 4. opracowywanie planów kontroli obejmujących ich rodzaj, zakres i częstotliwość,
 5. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów,
 6. współpraca z organami prowadzącymi nadzorowane obiekty,
 7. współpraca z władzami samorządowymi oraz mediami,
 8. współpraca z innymi organami kontroli (Kuratorium Oświaty, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policja,  Straż Miejska),
 9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji,
 10. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:01.02.2008 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzenna Dłubak
Data na dokumencie:14.03.2013
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:14.03.2013 14:51