Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy w 

poniedziałki w godz. 9:00-10:00. 

 

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05. 

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie: 

- pisemnej, 

- telefonicznie (24 721 21 88), 

- faxem (24 721 88 09), 

- pocztą elektroniczną (leczyca@pis.lodz.pl), 

- ustnie do protokołu. 

 

Skargi i wnioski musza zawierać: 

- imię i nazwisko wnoszącego, 

- adres wnoszącego. 

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw. 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. 

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. 

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy należy kierować do

Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na adres: 

 

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź 

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania. 

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

 

Tryb odwoławczy: 

Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym. 

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko. 

 

Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. 

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez sekcję kadr. 

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r.  Nr 5, poz. 46) 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca
Informację opublikował:Daria Kondak
Data publikacji:04.02.2008 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Kondak
Data na dokumencie:04.02.2008
Informację aktualizował:Daria Kondak
Data aktualizacji:24.01.2022 11:18