STAN PRAWNY

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całości służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.


Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwana dalej „Ustawą” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261, zm. Dz. U. z 2018r., poz. 138).

Ustawa ta określa zakres działania państwowych inspektorów sanitarnych działających przy pomocy stacji sanitarno-epidemiologicznych, które są podmiotami leczniczymi, działającymi         w formie jednostki budżetowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie:

- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

- bieżącego nadzoru sanitarnego,

- zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,

- oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zapisy Ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli oraz badań laboratoryjnych stanowiących podstawę wydawanych decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:

- Główny  Inspektor Sanitarny,

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej       w województwie,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej         w powiecie,

- Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

Główny Inspektor Sanitarny realizuje swoje zadania w oparciu o Główny Inspektorat Sanitarny, którym kieruje.

Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni są jednocześnie dyrektorami wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, będących podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą,          w formie jednostki budżetowej.

Państwowi Powiatowi i Graniczni Inspektorzy Sanitarni są jednocześnie dyrektorami podległych im powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, będących podmiotami leczniczymi, działającymi  w formie jednostki budżetowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna finansowana jest z budżetu państwa,

poza tym zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. D. U. z 2017r., poz. 1261, zm. Dz. U. z 2018r., poz. 138) stacje mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, które stanowią dochody budżetu państwa.

Wojewódzkie oraz powiatowe i graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne działają również na podstawie statutów nadanych przez Wojewodę Łódzkiego oraz opracowanych na ich podstawie regulaminów organizacyjnych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:04.02.2008 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Ciosek
Data na dokumencie:04.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:22.02.2018 10:02