Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu lub przez upoważnionego pracownika w poniedziałki w godz. 15:00 – 16:00.

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej,

- telegraficznie,

- za pomocą dalekopisu,

- telefaxem,

- pocztą elektroniczną,

- ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- adres wnoszącego.

UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego            w Wieluniu należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego    w Łodzi na adres:

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu załatwia skargi (wnioski) bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, załatwiana jest w terminie 1 m-ca od daty otrzymania.

Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

  1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.     W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu może ponownie podtrzymać swoje stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                w Wieluniu są ewidencjonowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym               w Sekretariacie Dyrektora  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu przez upoważnionego pracownika, pod nadzorem Radcy Prawnego.

Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu rozpatrują komórki organizacyjne merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego           (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)
  3. Zarządzenie Nr  8/2004 z dnia  6 maja 2004r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wieluniu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:04.02.2008 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Ciosek
Data na dokumencie:04.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:09.10.2015 10:04