Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu jako jednostka organizacyjna stanowiąca aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, będącego organem I instancji realizuje zadania, do których należy w szczególności:

a) sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:

- uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

- uczestnictwo w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych

b) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących:

- higieny środowiska, a w szczególności wody do picia i czystości powietrza,

- stanu higienicznego zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz osobowego transportu kolejowego i drogowego,

warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

- warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

- warunków zdrowotnych środowiska pracy,

- higieny warunków nauczania, wychowania i wypoczynku,

c) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, w tym:

- rejestrowanie chorób zakaźnych za wyjątkiem gruźlicy i chorób przenoszonych drogą płciową,

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego powiatu,

- wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia,

d) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,

e) wydawanie na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii, co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami UE przedsięwzięć i inwestycji wspomaganych przez ARiMR ze środków pochodzących z funduszy UE.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:04.02.2008 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Ciosek
Data na dokumencie:04.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:09.10.2015 11:55