W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu
skargi i wnioski przyjmuje:


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu  


we wtorki  w godzinach 10.00 – 12.00 

środa w godzinach 15.00 - 16.00

Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00Skargi i wnioski przyjmowane są w formie:

- pisemnej,

- telegraficznej,

- faksu,

- poczty elektronicznej,

- ustnie do protokołu.

 

Protokół przyjęcia ustnej skargi lub wniosku zawiera:

- datę przyjęcia skargi lub wniosku,

- imię i nazwisko bądź nazwę wnoszącego,

- adres zgłaszającego,

- zwięzły opis treści sprawy,

- podpisy wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie.


Na żądanie wnoszącego przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku.


Rozpatrywanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, odpis skargi lub wniosku przesyła w ciągu 7 dni właściwemu organowi i zawiadamia o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi lub wniosku nie rozpoznaje się, jeżeli wnoszący nie uzupełni skargi lub wniosku bądź nie złoży wyjaśnień, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, w sprawie zbiera się niezbędne materiały.

Skargę lub wniosek załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego skargę lub wniosek.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek zostały załatwione, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 


Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego      w Zgierzu należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Łodzi na adres:


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

            90-046 Łódź, ul. Wodna 40   


W postępowaniu dotyczącym skarg i wniosków stosuje się przepisy art. 221 – 259 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz
Informację opublikował:Kacper Bieniarz
Data publikacji:04.02.2008 20:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kacper Bieniarz
Data na dokumencie:02.10.2015
Informację aktualizował:Kacper Bieniarz
Data aktualizacji:23.02.2016 12:47