Sekcja Higieny Środowiska:

- w zakresie higieny komunalnej

Do podstawowych zadań Sekcji Higieny Środowiska w zakresie higieny komunalnej należy:

·          sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia, w obiektach użyteczności publicznej i w placówkach służby zdrowia,

·          prowadzenie monitoringu jakości wody do spożycia,

- pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągów, studni, basenów i miejsc zwyczajowo

 wykorzystywanych do kąpieli

·          sporządzanie projektów zezwoleń na przywóz i ekshumacje zwłok oraz nadzór nad ekshumacjami,

·          współuczestniczenie w załatwianiu skarg ludności dotyczących głównie złego stanu sanitarno-porządkowego posesji oraz ochrony mieszkańców przed hałasem i zatruciami tlenkiem węgla,

·          sporządzanie sprawozdań i ocen,

·          przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- w zakresie higieny pracy

Do podstawowych zadań Sekcji Higieny Środowiska w zakresie higieny pracy należy:

·          sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,

·          dokonywanie ocen wyników badań środowiskowych na stanowiskach pracy ze szczególnym uwzględnieniem występowania przekroczeń obowiązujących dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych,

·          prowadzenie postępowania i opracowanie dokumentacji w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej,

·          przygotowanie projektów decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia,

·          nadzór nad warunkami pracy w jednostkach stosujących prekursory kategorii 2 i 3, wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz współpraca z Policją w tym zakresie,

-   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,

·          nadzór nad warunkami pracy w jednostkach stosujących substancje i preparaty chemiczne (kontrola treści i formy kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych, prawidłowego oznakowania opakowań substancji i preparatów chemicznych,

·          nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,

·          nadzór nad warunkami pracy przy stosowaniu produktów biobójczych,

·          nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,

·          sporządzanie sprawozdań i ocen,

·          przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- w zakresie higieny dzieci i młodzieży

Do podstawowych zadań Sekcji Higieny Środowiska w zakresie higieny dzieci i młodzieży należy:

·          sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w obiektach nauczania i  wychowania oraz kwalifikacja obiektów przeznaczonych na obozy, kolonie, zimowiska dla dzieci i młodzieży w obowiązujących terminach,

- nadzór nad higieną spożywania posiłków w tym drugich śniadań, 

  dokonywanie ocen

  żywienia,

- nadzór nad higienizacją procesu nauczania poprzez oceny tygodniowych planów lekcji,

  oceny prawidłowego rozsadzania dzieci w ławkach ze względu na wzrost,

- przeprowadzanie pomiarów mebli szkolnych i przedszkolnych,

·          sporządzanie sprawozdań i ocen,

·          przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Sekcji Higieny Środowiska
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:05.02.2008 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Dobranowska
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:09.10.2015 11:46