Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu jako jednostka organizacyjna stanowiąca aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, będącego organem I instancji realizuje zadania, do których w szczególności należy:

Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 1. nadzór sanitarny nad zakładami przetwórstwa spożywczego, zakładami żywienia zbiorowego, środkami transportu żywności oraz zakładami przechowującymi i sprzedającymi żywność,
 2. nadzór nad zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,
 3. pobieranie prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 4. nadzór nad jakością zdrowotną żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 5. nadzór nad realizacją prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego,
 6. opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych,
 7. działania w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF,
 8. działalność akcyjna na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Zadania Sekcji Higieny Środowiska

 1. w zakresie działania Higieny Komunalnej:
  • bezpośredni nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej,
  • nadzór nad wodociągami publicznymi zaopatrującymi w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  • pobieranie prób wody do spożycia przez ludzi i dostarczanie do zintegrowanych laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego,
  • monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wody w basenach kąpielowych i pływalniach,
  • nadzór nad komunikacją miejską,
  • rozpatrywanie skarg,
  • nadzór nad piaskownicami ogólnodostępnymi.
 2. w zakresie działania Higieny Pracy:
  • nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,
  • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej dopuszczalnych norm,
  • kontrola przestrzegania przepisów o chemikaliach przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby,
  • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy i ocena realizacji przez pracodawców przepisów prawnych w tym zakresie,
  • nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych,
  • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych,
  • nadzór nad wprowadzaniem do obrotu prekursorów kategorii 2 i 3,
  • nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
 3. w zakresie działania Higieny Dzieci i Młodzieży:
  • nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie:
  • dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,
  • higienicznej oceny rozkładów zajęć w szkołach,
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych,
  • zwiększania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez ciągłe upowszechnianie kultury fizycznej i popularyzację kultury prozdrowotnej,
  • kwalifikacji ośrodków i obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach dla dzieci i młodzieży,
  • nadzór sanitarny nad przygotowaniem i prowadzeniem corocznych akcji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe warunki higieniczno-zdrowotne w środowisku dziecięco-młodzieżowym;

Zadania Sekcji Epidemiologii

 1. w zakresie nadzoru epidemiologicznego:
  • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, pasożytniczych oraz nie zakaźnych mogących się szerzyć epidemicznie,
  • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych,
  • pobieranie prób kontrolnych od chorych, ozdrowieńców, nosicieli i dostarczanie do wyznaczonego terytorialnie laboratorium,
  • dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej,
  • opracowywanie meldunków i sprawozdań z zachorowań na choroby zakaźne,
  • przeprowadzanie działań związanych z przygotowaniami na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, w tym w szczególności będące wynikiem celowego uwolnienia czynnika zakaźnego, a także zdarzeń kryzysowych,
 2. w zakresie szczepień ochronnych:
  • prowadzenie zaopatrzenia oraz nadzór nad dystrybucją i wykorzystaniem szczepionek,
  • nadzór nad wykonawstwem szczepień,
  • opracowywanie sprawozdań i analiz stanu uodpornienia dzieci i młodzieży,
 3. w zakresie nadzoru sanitarnego:
  • przeprowadzanie kontroli w podmiotach leczniczych w zakresie przestrzegania warunków wynikających z odrębnych przepisów,
  • opracowywanie oceny stanu sanitarnego podmiotów leczniczych.

Zadania osób zatrudnionych na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 1. inicjowanie, koordynowanie działalności z zakresu  oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie powiatu łowickiego poprzez:
  • popularyzację  wiedzy o zdrowiu, higienie, chorobach zakażanych, prowadzenie działalności  informacyjno- edukacyjnej,
  • wpływanie na kształtowanie prawidłowych postaw  zdrowotnych poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, głównie prawidłowego  żywienia i aktywności fizycznej,
  • zapobieganie uzależnieniom, szczególnie w zakresie:  nikotynizmu, narkomanii i alkoholizmowi,
  • zapoznanie ludności z prawidłowym stosowaniem się do  zasad szeroko pojętej profilaktyki,
  • współpraca w skali powiatu z organizacjami  pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się promocja zdrowia,
  • współpraca ze środkami masowego przekazu,
  • opracowywanie programów edukacyjnych i ich wdrażanie.

Zadania osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 1. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 2. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 3. wydawanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 4. opiniowanie warunków realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji środowiskowych,
 5. uzgadnianie projektów budowlanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 12 ust.1 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zadania osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej

 1. kontrola dokumentacji i oględziny masy towarowej importowanych środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
 2. wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych;
 3. pobieranie próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;
 4. opracowywanie decyzji o zakazie wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w jej przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 5. współpraca z organami celnymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym należy w szczególności:

 1. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy:
  • pełna obsługa w zakresie spraw finansowo-księgowych prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • opracowywanie zbiorczych planów w zakresie dochodów i wydatków,
  • racjonalna gospodarka środkami budżetowymi,
  • analiza kosztów i kontrola cen ustalanych za usługi świadczone w ramach umów cywilno-prawnych,
  • wstępna kontrola wszelkich czynności skutkujących wydatkowaniem określonych środków finansowych,
  • prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej oraz operacji finansowych
  • sporządzanie list płac i terminowa wypłata wynagrodzeń,
  • prowadzenie prac z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków nietrwałych w używaniu,
  • prowadzenie księgowości materiałowej,
  • prowadzenie windykacji należności pieniężnych,
  • dokonywanie analiz finansowych oraz analizy kosztów,
  • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Kadrowych i Administracyjno - Gospodarczych:
  • prowadzenie spraw osobowych i ewidencji pracowników, a w szczególności właściwy dobór kadr, prawidłowe sporządzanie umów o pracę, ustalanie stażu pracy pracowników,
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów stanowiących podstawę do wypłacenia pracownikom należności,
  • kompletowanie i przygotowywanie do ZUS – u wniosków o przyznanie prawa do emerytury, renty i innych świadczeń,
  • organizacja szkoleń dla pracowników jednostki,
  • realizowanie zaopatrzenia w oparciu o przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych w trybach przetargowych i nieprzetargowych,
  • utrzymanie należytego stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
  • prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną, roboczą i sprzętem ochrony osobistej dla pracowników,
  • zapewnienie ochrony mienia Stacji oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynku PSSE oraz znajdujących się w tym budynku instalacji, urządzeń i aparatury,
  • nadzór nad funkcjonowaniem transportu samochodowego,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. obsługi Sekretariatu Dyrektora:
  • organizacja pracy sekretariatu Dyrektora,
  • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących oraz nadzór nad pieczęciami,
  • rozprowadzanie czasopism,
  • organizacja i obsługa narad,
  • obsługa kserokopiarki,
  • wykonywanie innych czynności związanych z pracą sekretariatu,
  • prowadzenie statystki Powiatowej Stacji.

Zadania osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Systemu Jakości

 1. utrzymanie w Pionie Nadzoru Sanitarnego odpowiedniego i aktualnego systemu zarządzania jakością, w tym:
  • formułowanie celów i zadań jakościowych pod dyskusję i decyzję Dyrektora,
  • prowadzenie zapisów długofalowych celów jakościowych zatwierdzanych przez Dyrektora,
  • przygotowywanie rocznych planów jakości,
  • formułowanie propozycji w zakresie struktury i zawartości dokumentacji systemu zarządzania jakością obowiązującego w PSSE,
  • koordynacja opracowywania dokumentów systemu zarządzania jakością,
  • nadzór, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością,
  • przygotowywanie koncepcji auditów wewnętrznych, proponowanie kandydatów na auditorów,
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowywanie projektów procedur,
  • planowanie i organizacja przeglądów zarządzania zlecanych przez Dyrektora,
  • sporządzanie i przechowywanie zapisów dotyczących przeglądów zarządzania,
  • akceptacja wyników auditów i przeglądów oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w obszarze systemu zarządzania jakością,
  • ocena skuteczności prowadzonych działań korygujących,
  • planowanie, prowadzenie i/lub organizowanie szkoleń dot. systemu zarządzania jakością,
  • planowanie, organizowanie bądź prowadzenie szkoleń pracowników nowozatrudnionych w zakresie systemu zarządzania jakością,
  • aktualizacja i dostosowywanie systemu zarządzania jakością do zmian:
   • przepisów prawnych,
   • organizacyjnych i personalnych,
   • w zakresie prac realizowanych przez PSSE,
  • w zakresie metod i procedur kontrolnych, koniecznych ze względu na zalecenia wynikające z auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
  • aktualizacja dokumentacji systemowej i wdrażanie wprowadzanych zmian,
  • bezpośredni dostęp do Dyrektora, czyli najwyższego szczebla zarządzania, na którym podejmowane są decyzje dotyczące polityki jakości lub środków niezbędnych do funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Radcy Prawnego

 1. w zakresie obsługi prawnej - świadczenie pomocy prawnej w całokształcie spraw związanych z wykonywaniem zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Dyrektora Powiatowej Stacji, a w szczególności:
  • opracowywanie projektów aktów prawnych jednostki macierzystej,
  • opiniowanie pod względem prawnym wydawanych decyzji,
  • wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w postępowaniu cywilnym i karnym,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych, oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzeń oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżeń w postępowaniu uproszczonym,
  • zastępstwo prawne i procesowe,
  • przygotowywanie wniosków o ukaranie do sądów grodzkich,
  • informowanie kierowników komórek organizacyjnych o obowiązujących przepisach prawnych,
  • nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Podrzeczna 24, 99-400 Łowicz
Informację opublikował:Ewa Plichta-Słoniewicz
Data publikacji:05.02.2008 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Kamil Bodek
Data aktualizacji:21.10.2015 12:59