Każdy ma prawo składać skargi lub wnioski do organów państwowych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku rozpatruje oraz załatwia skargi i wnioski w ramach swej właściwości.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łasku albo przez jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także publicznym.

Do wniesienia skargi i wniosku w imieniu innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- pisemnie,

- telefonicznie ( pod numerami telefonów  0-43 675 23 15 , 0-43 675 22 94),

- ustnie do protokołu,

- faxem ( pod numerem 0-43 676 34 16),

- pocztą elektroniczną  na adres: lask@pis.lodz.pl

Skargi i wnioski muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego, oraz jego adres.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia

się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Łasku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.05

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łasku lub osoba zastępująca

z upoważnienia przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 15.00,            

w środy w godzinach od 15.05 do 16.05  w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy

kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na adres:

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40

90-046 Łódź

Termin załatwiania skarg i wniosków:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku załatwia skargi / wnioski bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga / wniosek  wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.

W przypadku gdy skarga / wniosek nie zostały załatwione w terminie wskazanym wyżej, Stacja powiadamia skarżącego/wnioskodawcę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku o sposobie załatwiania skargi / wniosku zawiadamia wnoszącego pisemnie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.           z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5 , poz.46)
  3. Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 13 stycznia 2005 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Data publikacji:05.02.2008 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Renata Rzepkowska
Data aktualizacji:28.05.2018 09:10