Zadania Sekcji Nadzoru Epidemiologii:

 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych w podmiotach leczniczych,
 • opracowywanie ocen stanu sanitarnego podmiotów leczniczych oraz  pracy zespołów do spraw  zakażeń szpitalnych,
 • opracowywanie i wdrażanie programów i planów działań  zapobiegawczych  i przeciwepidemicznych,
 • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk  zatruć pokarmowych,
 • nadzór nad chorobami zakaźnymi objętymi obowiązkiem monitorowania,
 • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych,
 • systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez  prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne,
 • prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie Międzynarodową Klasyfikacją Chorób – rewizja dziesiąta ICD-10 oraz Definicjami Chorób Zakaźnych w Unii Europejskiej,
 • prowadzenie zaopatrzenia oraz nadzór nad dystrybucją  i  wykorzystaniem szczepionek,
 • nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką  preparatami szczepionkowymi,
 • opracowywanie sprawozdań i analiz stanu uodpornienia dzieci i  młodzieży,
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień,
 • nadzór nad skutecznością  dezynfekcji   i  sterylizacji w nadzorowanych obiektach,
 • opiniowanie istniejących podmiotów leczniczych oraz nowo powstałych punktów szczepień,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Zadania Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów kosmetycznych:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży  środków spożywczych,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji  i obrotu  materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością  oraz kosmetykami,
 • sprawowanie nadzoru  nad realizacją prawidłowego żywienia ludzi w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego  i otwartego,
 • udział w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów,
 • kontrola środków transportu do przewozu środków spożywczych,
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń i skarg związanych ze stanem  sanitarnym obiektów oraz produkcją środków spożywczych, jako organ I instancji,
 • udział w likwidacji i opracowywaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  i jakości żywienia ludzi, warunków sanitarnych w obiektach zajmujących się żywieniem  ludzi, produkcją i dystrybucją środków spożywczych  oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  oraz kosmetyków,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi  oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością  przywożonymi z państw nie będącymi członkami Unii Europejskiej  lub wywożonymi do nich,
 • prowadzenie czynności kontrolnych oraz pobór próbek środków spożywczych w obiektach żywnościowo - żywieniowych oraz  w wytwórniach i miejscach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
 • opracowywanie bazy danych o podmiotach gospodarczych,
 • współpraca z  Inspekcją Weterynaryjną,  Policją i Strażą  Miejską  w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego,
 • podejmowanie działań w ramach funkcjonowania: systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF oraz europejskiego systemu szybkiej informacji o produktach niebezpiecznych  RAPEX,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska:

Ø  w zakresie działania higieny komunalnej:

 • prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym: działalność próbkobiorcza, dokonywanie ocen analizy jakości wody oraz szacowanie ryzyka  zdrowotnego  konsumentów, z jednoczesnym informowaniem ich o jakości wody, wydawanie zgody na stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów używanych w  instalacjach i urządzeniach wodnych,
 • kontrola i nadzór nad przestrzeganiem stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • nadzór nad urządzeniami wodnymi zaopatrującymi ludność w wodę przeznaczoną do  spożycia (ujęcia  wody, sieć rozdzielcza, miejsca czerpania  wody przez odbiorców) oraz kąpieliskami i basenami  kąpielowymi,
 • nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami  wytwarzanymi w kontrolowanych obiektach,
 • nadzór nad wykonywaniem ekshumacji oraz przewożeniem zwłok  i szczątków ludzkich,
 • opiniowanie  imprez  masowych,
 •  rozpatrywanie spraw w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych  oraz skarg i zażaleń w I instancji,
 • współpraca z organami samorządowymi,  Inspekcją  Weterynaryjną  oraz Inspekcją Ochrony  Środowiska,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności z zakresu  higieny  komunalnej,
 • nadzór sanitarny nad wielkoprzemysłowymi chlewniami trzody chlewnej w zakresie nadzoru nad jakością wody,
 • nadzór sanitarny nad gospodarką niebezpiecznymi odpadami medycznymi w nadzorowanych podmiotach leczniczych,
 • nadzór nad jakością wody w wodociągach dostarczających wodę do zakładów produkujących żywność na eksport,
 • działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Ø  w zakresie działania higieny pracy:

 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami zdrowotnymi  środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy  w zakładach  pracy,
 • przestrzeganie przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii  2 i 3, obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • przestrzeganie przez osoby wprowadzające substancje chemiczne i ich mieszaniny do obrotu oraz przez użytkowników substancji chemicznych i ich mieszanin, obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszanin,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzenia  do obrotu produktów biobójczych,
 • nadzór nad środkami ochrony roślin przy obrocie i  stosowaniu   rolniczych pestycydów,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakładach pracy wszystkich branż z uwzględnieniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • planowanie przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy,
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników  chemicznych,  fizycznych i biologicznych na zdrowie pracujących,
 • rozpatrywanie spraw związanych z chorobami zawodowymi,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu higieny pracy,
 • rozpatrywania skarg i zażaleń  na zasadach określonych  w kpa,
 • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi i cytostatykami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór nad detergentami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w ramach środków zastępczych,
 • działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Ø  w zakresie działania higieny dzieci i młodzieży:

 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym  i technicznym placówek oświatowo – wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, placówki pracy  pozaszkolnej, warsztaty  szkolne), placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania poprzez egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek, higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży, pomiar  uczniów, stolików, krzeseł, typowanie obiektów do pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w salach zajęć i salach lekcyjnych dzieci i młodzieży, higieniczna ocena planów lekcji, kontrola bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe, nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,
 • nadzór nad przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego,
 • nadzór nad działalnością placówek sezonowych (przygotowaniem i przebiegiem letniego i zimowego  wypoczynku dzieci i młodzieży),
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań;
 • działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo -  zdrowotnej w celu   ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych poprzez: popularyzację wiedzy o zdrowiu i higienie oraz prowadzenie  działalności informacyjnej  i edukacyjnej, wpływanie na kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych  poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, głównie prawidłowego żywienia, rekreacji ruchowej, a także kształtowanie  umiejętności udzielania pierwszej pomocy, zapobieganie uzależnieniom, szczególnie w zakresie: nikotynizmu, narkomanii i alkoholizmu,
 • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami zajmującymi  się promocją zdrowia,
 • wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich  programów edukacyjnych  w             placówkach oświatowych i podmiotach leczniczych,
 • merytoryczny nadzór nad realizacją programów edukacyjnych  w placówkach  oświatowo – wychowawczych,
 • prowadzenie szkoleń metodycznych dla koordynatorów programów edukacyjnych,
 • inicjowanie, realizacja działań w ramach światowych i ogólnopolskich  akcji prozdrowotnych  dotyczących między innymi profilaktyki HIV/AIDS, walki z nałogiem palenia tytoniu i zdrowego trybu życia,
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom oświaty  i ochrony zdrowia w realizacji ich zadań prozdrowotnych,
 • dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 • współpraca z mediami,

·         działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

·         opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,

·         wydawanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

·         wydawanie opinii dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

·         kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej,

·         wydawanie innych, wymaganych opinii uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym,

·         kontrole spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,

·         kontrola spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach budowlanych przekazywanych do użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego,

·         działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej:

 • kontrola dokumentacji i oględziny masy towarowej importowanych produktów spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,
 • wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń, co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych,
 • pobieranie próbek środka spożywczego z importu do badań laboratoryjnych,
 • opracowywanie decyzji o zakazie wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w jej przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • współpraca z organami celnymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
 • działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. św. Antoniego 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Informację opublikował:Łukasz Jasiński
Data publikacji:12.05.2010 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Plich
Data na dokumencie:12.05.2010
Informację aktualizował:Łukasz Jasiński
Data aktualizacji:06.05.2019 09:19