wersja do wydruku Kamil Bodek 13.04.2016 14:03

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Asystenta Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu poszukuje pracownika na stanowisko młodszego asystenta Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku

Wymiar etatu: 1, praca w godzinach 7.30-15.05

Miejsce wykonywania pracy: siedziba PPIS w Łowiczu

Podległość służbowa: młodszy asystent podlega bezpośrednio kierownikowi Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku PSSE w Łowiczu

Warunki pracy:

 • Praca nadzorowa w terenie - kontrole zakładów w godzinach i sporadycznie poza godzinami pracy
 • Pobór prób
 • Praca administracyjna, biurowa w tym praca przy przy komputerze
 • Wyjazdy na szkolenia
 • Delegacje

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Szeroko pojęty nadzór nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków w tym w szczególności:

 1. Udział w planowaniu kontroli i poboru prób.
 2. Udział w nadzorze zapobiegawczym nad nowopowstającymi zakładami.
 3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakładami.
 4. Pobieranie prób żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz prób sanitarnych.
 5. Przeprowadzanie ocen sposobu żywienia.
 6. Udział w granicznej kontroli sanitarnej.
 7. Współpraca z innymi jednostkami w zakresach merytorycznych.
 8. Współudział w opracowywaniu ognisk zatruć pokarmowych.
 9. Udział w dokonywanych analizach i ocenach dotyczących bezpieczeństwa żywności.
 10. Opracowywanie dokumentów związanych z prowadzonym nadzorem.
 11. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 12. Sporządzanie analiz, sprawozdań i innych wymaganych dokumentów zbiorczych.
 13. Samokształcenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie:

 • Studia wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań PIS w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności,
 • Tytuł zawodowy magistra o odpowiednim kierunku np. technologia żywności.

Pozostałe wymagania:

 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów;
 • obsługa komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 • odporność na stres, asertywność;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • kultura osobista, komunikatywność;
 • dyspozycyjność (sporadycznie praca poza przyjętymi godzinami, wyjazdy służbowe);
 • dokładność;
 • gotowość do doskonalenia zawodowego.

Staż pracy: preferowany roczny staż pracy w Inspekcji Sanitarnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z dopiskiem:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez PSSE w Łowiczu zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)."
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Termin składania dokumentów:  do 30.04.2016r.

Miejsce i sposób składania dokumentów: Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, ul. Podrzeczna 24, 99-400 Łowicz

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie.

Metody i techniki naboru: Rekrutacja II etapowa.

I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata

II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 468376494

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Asystenta Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Kamil Bodek
Data publikacji:13.04.2016 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Bodek
Data na dokumencie:13.04.2016
Informację aktualizował:Kamil Bodek
Data aktualizacji:13.04.2016 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.04.2016 14:40 Edycja dokumentu (Kamil Bodek)
13.04.2016 14:25 Edycja dokumentu (Kamil Bodek)
13.04.2016 14:06 Edycja dokumentu (Kamil Bodek)
13.04.2016 14:03 Utworzenie dokumentu. (Kamil Bodek)