Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1446).

Poprzez informację sektora publicznego rozumie się każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w przedmiotowej ustawie.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie.

Przypadki, w których informację sektora publicznego udostępnia się na wniosek zainteresowanego, określa art. 21 ust. 1 pkt 1 – 4 przedmiotowej ustawy.

Prawidłowo skonstruowany wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego zawiera:

1. Nazwę podmiotu zobowiązanego,

2. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy,

3. Wskazanie informacji sektora publicznego oraz cel ponownego jej wykorzystania,

4. Wskazanie formy przygotowania informacji oraz sposobu jej przekazania.

Wniosek należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy, może przedłużyć termin rozpatrzenia do maksymalnie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania udostępnia się bezpłatnie. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w przypadku, gdy przygotowanie informacji wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z art. 17 przedmiotowej ustawy).

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej lub która została udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Podmiot udostępniający informację:WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Jarosław Rżewski
Data publikacji:22.11.2016 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Rojewska
Data na dokumencie:16.11.2016
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:16.02.2021 13:20