Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzezinach pełniącym jednocześnie funkcje
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach jest mgr Barbara Kosma.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz z przepisów odrębnych dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do zadań i zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach należy miedzy innymi realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowych – wychowawczych, szkołach wyższych oraz     w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;


- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.


Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Brzezinach, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach organizuje pracę Stacji, odpowiada za całokształt jej działalności i reprezentuje Powiatową Stację na zewnątrz.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach:
1) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Powiatowej Stacji;
2) nadzoruje i kieruje pracą kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych         na samodzielnych stanowiskach pracy;
3) ustala plany pracy Powiatowej Stacji oraz zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych         zadań i przestrzegania prawa;
4) ustala politykę kadrową w Powiatowej Stacji i jest pracodawcą jej pracowników;
5) sprawuje nadzór nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
6) wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące zagadnienia związane
    z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy i Osoby Sprawujące Funkcje
Podmiot udostępniający informację:odna 40
Informację opublikował:Zbigniew Promiński
Data publikacji:26.03.2006 19:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Violetta Grzelczak
Data na dokumencie:26.03.2006
Informację aktualizował:Dominik Ostrowski
Data aktualizacji:21.08.2018 11:08