Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie:

Elżbieta Świerczyńska - Musiał.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) oraz z przepisów odrębnych dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:


1) higieny środowiska.

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie kieruje Dyrektor, który organizuje pracę Stacji, odpowiada za całokształt jej działalności i reprezentuje Powiatową Stację na zewnątrz.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie:

1) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Powiatowej Stacji;

2) nadzoruje i kieruje pracą kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;

3) ustala plany pracy Powiatowej Stacji oraz zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa;

4) ustala politykę kadrową w Powiatowej Stacji i jest pracodawcą dla wszystkich jej pracowników;

5) sprawuje nadzór nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;

6) wydaje wewnętrzne akty prawne dotyczące bieżącej pracy Powiatowej Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy i Osoby Sprawujące Funkcje
Podmiot udostępniający informację:odna 40
Informację opublikował:Zbigniew Promiński
Data publikacji:26.03.2006 19:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Marczak
Data na dokumencie:26.03.2006
Informację aktualizował:Krzysztof Patrzyk
Data aktualizacji:25.04.2008 11:19