Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, adres: ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: belchatow.iod@pis.lodz.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizowania zadań w interesie publicznym oraz ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych), zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, co wynika z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych przepisów prawa, dotyczących zadań z zakresu zdrowia publicznego.
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bełchatowie.
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia po okresie przechowywania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych jest obligatoryjne.
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ochrony danych osobowych.
Podmiot udostępniający informację:ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów
Informację opublikował:Krzysztof Patrzyk
Data publikacji:24.05.2018 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Patrzyk
Data aktualizacji:30.08.2018 11:39