Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwanego dalej "RODO", informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach, ul. Reformacka 3;
  2. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzezinach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: psse.brzeziny@pis.gov.pl; 
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego -sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, oraz prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO w związku z art. 1, art. 2 - art. 6  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650),
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa w tym Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji  zadań, o których mowa w pkt.3 oraz przez okres archiwizowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
  8.  posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
  9. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
Informację opublikował:Dominik Ostrowski
Data publikacji:25.05.2018 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dominik Ostrowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dominik Ostrowski
Data aktualizacji:04.09.2018 11:23