Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całości służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwana dalej „Ustawą” (Dz.U. z 2021 r., poz. 195).

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie:

  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  • bieżącego nadzoru sanitarnego, 
  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,
  • oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zapisy Ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli oraz badań laboratoryjnych stanowiących podstawę wydawanych decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

Główny Inspektor Sanitarny realizuje swoje zadania w oparciu o Główny Inspektorat Sanitarny, którym kieruje.

Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni są jednocześnie dyrektorami wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, będących podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą  w formie jednostki budżetowej.

Państwowi Powiatowi i Graniczni Inspektorzy Sanitarni wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, których są jednocześnie dyrektorami.

Państwowa Inspekcja Sanitarna finansowana jest z budżetu państwa.

Wojewódzkie oraz powiatowe i graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne działają również na podstawie statutów nadanych przez Wojewodę Łódzkiego oraz opracowanych na ich podstawie regulaminów organizacyjnych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status Prawny
Podmiot udostępniający informację:odna 40
Informację opublikował:Zbigniew Promiński
Data publikacji:26.03.2006 20:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.03.2006
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:05.02.2021 11:52