Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zduńskiej Woli jest Ewa Hetlof.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wykonuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) oraz z przepisów odrębnych dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powiatowa Stacja jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4)higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli realizuje zadania przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli kieruje dyrektor, który organizuje pracę i odpowiada za całokształt działalności.
Dyrektor reprezentuje Powiatową Stację na zewnątrz.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej :
1) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Powiatowej Stacji w formie regulaminu,
2) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, kieruje pracą kierownika komórki organizacyjnej oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
3) ustala plany pracy Powiatowej Stacji oraz zapewnia skuteczną kontrolę realizacji
ustalonych zadań i przestrzegania prawa,
4) ustala politykę kadrową w Powiatowej Stacji i jest Pracodawcą dla wszystkich jej
pracowników,
5) sprawuje nadzór nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
6) wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem
Powiatowej Stacji.

 

Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli jest Wiesława Czernik

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy i Osoby Sprawujące Funkcje
Podmiot udostępniający informację:odna 40
Informację opublikował:Zbigniew Promiński
Data publikacji:26.03.2006 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Skłodowska-Głuszcz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Gawlik
Data aktualizacji:09.05.2022 14:32