Sprawy załatwiane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Stacja załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień. W wypadku, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy  wymagane jest podjęcie odpowiednich czynności prawnych,  Stacja informuje o tym obywatela i określa termin, w jakim rozstrzygnięcie nastąpi. Na żądanie strony Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zobowiązana jest przesyłać wydaną decyzję lub postanowienie pod wskazany adres. Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, okoliczności te wyjaśnia się oraz rozstrzyga sprawę w czasie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas Stacja ma termin dłuższy do dwóch miesięcy na jej rozpatrzenie. Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo z przyczyn niezależnych od Urzędu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodów nadzwyczajnych). Stacja o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadamia zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:odna 40
Informację opublikował:Zbigniew Promiński
Data publikacji:26.03.2006 20:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Skłodowska-Głuszcz
Data na dokumencie:01.02.2006
Informację aktualizował:Tomasz Mizak
Data aktualizacji:04.12.2009 09:43