Zadania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego

­

ODDZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa: 

      a)pełna obsługa Powiatowej Stacji w zakresie spraw finansowo-księgowych prowadzona 

         zgodnie z odrębnymi przepisami;

      b)prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej oraz operacji finansowych;

a także księgowości materiałowej;

        c)  opracowywanie analiz gospodarki finansowej Powiatowej Stacji   oraz wniosków

           wynikających z tych analiz;

        d) dokonywanie w ramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze

           sprawowaniem kontroli wewnętrznej, a w szczególności kontroli operacji

           gospodarczych;

         e) przygotowanie i dokonywanie terminowo wypłat wynagrodzenia za pracę i innych

           należności   pieniężnych pracowników;

  f)) opracowywanie planów w zakresie dochodów i wydatków;

  g)) sporządzanie sprawozdań finansowych;

      h) racjonalna gospodarka środkami budżetowymi;

      i) analiza kosztów i kontrola ustalania cen za usługi świadczone w ramach rachunku

         dochodów własnych oraz prowadzenie księgowości z zakresu gospodarki

         pozabudżetowej, wykonywanej w ramach rachunku dochodów własnych;

      j) wstępna kontrola wszelkich czynności skutkujących wydatkowaniem określonych

         środków finansowych;

         k) prowadzenie kasy;

         l) rozliczanie mandatów karnych;

         m) windykacja  należności Powiatowej Stacji;

         n) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych , w tym sporządzanie

             i terminowe doręczanie deklaracji ZUS oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie

              się z ZUS;

         o) terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń   z Urzędem Skarbowym ,

             w tym sporządzanie i terminowe doręczanie deklaracji podatkowych i innych

             dokumentów oraz terminowe rozliczanie  się  z Urzędem Skarbowym.

Sekcja do spraw Administracyjnych, Kadrowych i Gospodarczych:

      1) w  zakresie spraw kadrowych:

    a) przygotowanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów

         o  pracę, uposażeniem pracowników, zmianą stanowisk pracy,

           b) prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie akt osobowych, wydawanie

               zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych, prowadzenie ewidencji

                urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy,

            c) kontrola porządku i dyscypliny pracy,

    d) prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury

        lub renty,

             e) sporządzanie rocznych planów szkolenia pracowników;

  2) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

  a) przeprowadzanie okresowych przeglądów  pomieszczeń zajmowanej

      nieruchomości, instalacji i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw,

      remontów bieżących i   konserwacji sprzętu laboratoryjnego,

  b) czuwanie nad prawidłowością wykonywania robót i usług na rzecz Powiatowej

       Stacji, oraz nad prawidłowym odbiorem zamówionych materiałów,

c)prowadzenie rejestru pism wychodzących, wysyłanie korespondencji

      i prowadzenie zakładowej składnicy akt,

          d) prowadzenie dyspozycji samochodów służbowych,

          e) prowadzenie inwentaryzacji i kasacji sprzętu,

          f) nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Powiatowej Stacji w należytej czystości

               i  porządku,

            g) prowadzenie spraw organizacyjnych,

          h) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty

              budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

     i) prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych;

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zadania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Informację wytworzył:Halina Ciosek
Data na dokumencie:05.02.2008
Data publikacji:05.02.2008 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2008 10:41 Utworzenie dokumentu. (Halina Ciosek)