Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

­

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystanie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz.352 z późn. zm).

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów dających możliwość ich ponownego wykorzystania. Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji w celach komercyjnych i niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 3 ustawy).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona na stronie BIP lub przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.   

Odpowiedź na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji jest analizowana pod kątem spełnienia warunków formalnych. W przypadku ich niespełnienia wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.         

            Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystania informacji publicznej:             - informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania przez podanie pełnej nazwy Stacji,  

- należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,

- jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystania,                    - jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,           - poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego,  nie ponosi odpowiedzialności za jej przetwarzanie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Informacja publiczna wytworzona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowywanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.                            

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola
Informację opublikował:Mariusz Gawlik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.04.2019
Data publikacji:17.04.2019 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.04.2019 13:23 Edycja dokumentu (Mariusz Gawlik)
17.04.2019 11:10 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Gawlik)