Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Nie podlegają udostępnieniu informacje niejawne, podlegajace ograniczeniu ze wzgledu na prywatność osób fizycznych lub przedsiebiorcy.

Informację publiczną udostępnia się na wniosek pisemny lub ustny, wniosek nie musi zawierać uzasadnienia.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej.

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia  lub koniecznością przekształcenia informacji w formie wskazanej przez osobę korzystającą z prawa do informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do powyższej decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępniania informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.


Informację wytworzył i udostępnił: Tomasz Mizak (17.07.2007 r.)

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.