Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2023 14:41 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy zakup przyrządów pomiarowych - miernika temperatury i wilgotności z sondą pomiarową (przenośny) z wzorcowaniem
21.07.2023 16:25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. : dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego
17.07.2023 14:51 Zamówienie realizowane w ramach Porozumienia nr 48/2023/POIŚ-PSSE w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) dotyczy Miernik temperatury i wilgotności z sondą pomiarową (przenośny) z wzorcowaniem
12.07.2023 11:46 Zapytanie ofertowe dotyczy: Zamówienie realizowane w ramach Porozumienia nr 48/2023/POIŚ-PSSE w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) - dotyczy sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego - szafa chłodnicza do przechowywania szczepionek
06.07.2023 08:33 Obszarowa oceny wody w wodociągach Powiatu pajęczańskiego za 2022r.
26.06.2023 12:20 Projekty unijne
09.05.2023 11:26 Informacja dodatkowa za 2022 r.
09.05.2023 11:25 Zestawienie zmian w funduszu za 2022 r.
09.05.2023 11:24 Rachunek zysków i strat za 2022 r.
09.05.2023 11:23 Bilans za 2022 r.
24.03.2023 09:25 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za 2022r.
14.02.2023 12:20 Plan działalności PSSE na 2023 r.
14.02.2023 12:17 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Pajęcznie w 2022 r
08.06.2022 10:03 Obszarowa ocena jakości wody w 2021r.
08.06.2022 10:01 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego w 2021r.
02.06.2022 10:03 Zestawienie zmian w funduszu za 2021 r.
02.06.2022 10:03 Informacja dodatkowa za 2021 r.
02.06.2022 10:02 Rachunek zysków i strat za 2021 r.
02.06.2022 10:01 Bilans za 2021 r.
09.03.2022 12:15 Informacja publiczna

1 2 3 następna